image/svg+xml
image/svg+xml

Öncelikli Alanlarımız

Konum Tercihi

Bartın Üniversitesi ülkemizde bir üniversiteden beklenen araştırma, eğitim, girişim ve topluma hizmet işlevlerinin hemen hepsinde nitelikli bir üniversite olmayı hedeflerken, kendisini ağırlıklı olarak eğitim odaklı bir üniversite olarak konumlandırmaktadır.  Ülkemizde uygulanan yükseköğretim politikalarının üniversitelere yüklediği görevler arasında nitelikli bir eğitim ve öğretim faaliyeti vermek önceliklidir. Üniversitemiz 2008 yılında kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerden biridir. Bu nedenle üniversitemiz bir yandan mevcut birimlerde öğrenci sayısını arttırmakta diğer yandan yeni bölümler açmaktadır. Ülkemizde genç nüfusun fazla olması nedeniyle yükseköğretime yönelik yüksek bir talep söz konusudur.  Bu talebe cevap verebilmek amacıyla üniversite sayısının ve kontenjanlarının artması yönünde bir eğilim vardır. Üniversitemiz Bartın’da bulunan tek üniversitedir. Bu nedenle, hem bölgenin yükseköğrenim ihtiyacını karşılamakta hem de artan öğrenci ve personel sayısıyla şehrin ekonomik gelişimine katkı sunmaktadır. Üniversitemizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Mevcut öğretim elemanları zamanlarının önemli kısmını eğitim öğretim faaliyetlerine ayırmaktadır. Bu nedenle, Bartın Üniversitesi’nin eğitim odaklı bir üniversite olma konumunu başarıyla yerine getirebilmesi için öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranını makul bir seviyeye getirmesi son derece önemlidir.

Bartın Üniversitesi’nin tarihi, doğal ve turistik bir bölgede bulunması, Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere olan yakınlığı, Bartın Üniversitesi’nin doğa ile iç içe olması, Bartın Üniversitesi’nin vermiş olduğu çeşitli sertifika eğitimleri ve kursların varlığı, Bartın Üniversitesi’nin sportif başarıları, Üniversitemizin yeni kampüsünün hızla gelişiyor olması, ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında görünür hale gelmesi, Bartın Üniversitesi’nin belirli alanlarda üst sıralarda yer alması gibi olumlu gelişmeler Bartın Üniversitesi’nin eğitim odaklı bir üniversite olma potansiyeline katkı sağlamaktadır.

Eğitim merkezli konum tercihimizde öğrenci merkezli ve beceri eğitimine dayalı bir eğitim anlayış ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına özel önem verilecektir.
Başarı Bölgesi Tercihi

Bartın Üniversitesi’nin eğitim odaklı konumlanmasıyla uyumlu olmak üzere başarı bölgesi tercihini belirlemesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, üniversitenin mevcut eğitim birimleri incelendiğinde fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme, İslami ilimler, sağlık bilimleri, spor bilimleri, mesleki eğitim alanlarında lisans ağırlıklı eğitim verdiği görülmektedir. Üniversitenin yakın gelecekte bu alanlara mimarlık ve tasarım eğitimini ekleme girişimi mevcuttur.  Bu çeşitlilik,  öğrencilerin farklı eğitim programlarında yürütülmekte olan derslerden alma imkânı sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmelerine fırsat tanımaktadır. Aynı çeşitlilik ve zenginlik, akademisyenlerin yakın işbirliği içerisine girerek disiplinler arası ortak çalışmalar yapmalarını kolaylaştırmaktadır.

Üniversitenin eğitim odaklı konum tercihi yalnızca kendi öğrencileri için değil, diğer paydaşlar için de fırsatlar taşımaktadır. Eğitim Fakültesi bünyesinde sürdürülen yeni araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla bölgenin eğitim kalitesinin yükselmesine yönelik geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi başarı bölgesi tercihlerimiz arasındadır. Bu kapsamda bölgedeki okul ve kurumlarla işbirliğine gidilerek Eğitimi Fakültesi’nin bilgi ve deneyiminin dış paydaşlara aktarılması çalışmaları sürdürülecektir. Özel eğitim, öncelikli alanlarımızdan biri olup bu alanda akademik personel ihtiyacının karşılanmasına ve arttırılmasına önem verilecektir. Bu doğrultuda, Eğitim Fakültesi, Psikoloji bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesi yakın işbirliği içerisine girerek yeni program geliştirme çalışmaları ve uygulamaları sürdürebilir.

Edebiyat Fakültesi bünyesinde sürdürülecek teorik ve uygulamalı çalışmalar hem üniversitenin araştırmacı yönüne katkı sağlayacak, hem de öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili konuları somut ve problem temelli çerçevede öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda, arkeolojik, sosyolojik ve kültürel çalışmaların arttırılması önceliklerimiz arasında olacaktır.

İslami İlimler Fakültesi’nin nitelikli din eğitimi verilerek eğitimin daha fazla uygulamaya dayandırılması hususunda gerekli alt yapı ve işbirlikleri arttırılacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin girişimcilik eğitimlerinin verilmesinde itici güç olması sağlanacaktır. Diğer bölümlerde okuyan öğrencilerin işletmecilik ve iktisadi düşünme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde seçmeli dersler, yandal ve çift anadal uygulamalarıyla bu fakültenin potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanılacaktır.

Fen ve Mühendislik Fakülteleri’nin araştırmaya dayalı çalışmalarıyla bölgenin nitelikli insan gücünün gelişmesine katkı sağlaması öncelikli tercihlerimiz arasındadır. Bu kapsamda, üniversite-sanayi işbirliği geliştirilerek öğretim üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin girişimcilere aktarılması önem arz etmektedir. Mühendislik eğitiminde uygulamaya yönelik eğitimi arttırmak ve üniversite-sanayi işbirliğine işlerlik kazandırmak üzere 7+1 uygulamasına geçmek önceliklerimiz arasındadır.

Üniversitenin konum tercihinin eğitim odaklı olması, araştırma ve girişimciliği ihmal edeceği anlamına gelmemektedir. Çünkü bu alanlar karşılıklı olarak birbirlerini desteklerler. Bu nedenle, üniversitenin araştırma altyapısının geliştirilmesine de öncelik verilecektir. Yeni kurulacak Araştırma Laboratuvarı içinde ağırlıklı olarak Fen ve Mühendislik Fakültesinin kullanımına tahsis edilecek araştırma ve eğitim laboratuvarları yapılarak makine teçhizat ve malzeme açısından zenginleştirilecektir.

Orman Fakültesi öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranı açısından üniversitemizin en avantajlı birimidir. Kuruluş tarihinin daha eskiye dayanması dolayısıyla eğitim tecrübesi de daha fazladır. Bu birikimin bölgenin insan gücü gelişimine katkısının artarak devam etmesi önemsediğimiz hususlardan biridir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okulu’nun nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için altyapı açısından güçlendirilmeleri önem arz etmektedir. Meslek Yüksek Okulu’nda 3+1 uygulaması öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almalarına katkı sağlayacak olması açısından öncelik verdiğimiz bir uygulamadır.

Genel olarak üniversitemizin kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bölümler açması, doluluk oranları açısından istikrarlı bir şekilde sorun yaşandığı alanlardaki programların kapatılması nitelikli eğitim vermede temel ilkemiz olacaktır.

Değer Sunumu Tercihi

Üniversitemizin Konum ve Başarı Bölgesi tercihine paralel olarak öncelikle disiplinler arası eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, proje ve araştırmaların gerçekleştirilmesi, sayı ve niteliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim odaklı bir üniversite olarak konum ve başarı bölgesi tercihine dayalı olarak lisans ve lisansüstü eğitim programlarının sayı ve niteliğinin, yayın ve patent gibi araştırma faaliyetlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Öte yandan odak tercihi ne olursa olsun Bartın Üniversitesi bölgesel kalkınmayı hedefleyen, bölge ve bölge insanının sorunlarının çözümünü amaçlayan girişimcilik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de arttırmayı hedeflemektedir.

Değer Sunumu Belirleme Tablosu

Faktörler/Tercihler

Yok et

Azalt

Arttır

Yenilik yap

Sosyal Olanaklar

 

 

 

Destekler Burslar vs

 

 

 

Eğitim Yöntemleri

 

 

 

Öğrenci Merkezli Eğitim

 

 

 

Öğretmen merkezlilik

 

 

 

Soyut ve teorik eğitim

 

 

 

Uygulamalı eğitim

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

 

 

İşbirlikleri

 

 

 

Projeler

 

 

 

Kurumsal Kimlik ve Farklılaşma

 

 

 

Yayın

 

 

 

Patent

 

 

 

Kalite

 

 

 

Yenilikçilik

 

 

 

Girişimcilik

 

 

 

Şeffaflık

 

 

 

Temel Yetkinlik Tercihi

Bartın Üniversitesi gittikçe genişleyen bir yelpazede eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede üniversitemizde faaliyet yürüten fakülte, enstitü ve yüksekokullarımızın her biri kendi alanlarında nitelikli eğitim faaliyetleri yürüten birimlerdir. Birçok disiplinin bir arada oluşu disiplinler arası çalışmalara imkân sağlaması açısından son derece elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Disiplinler arası eğitim faaliyetlerine ağırlık vermeyi planlayan bir eğitim üniversitesi olarak Bartın Üniversitesi’nde;

 • Mevcut durumda çoğunluğu genç yaşta bulunan, eğitim öğretim ve araştırma konusunda istekli, diğer akademik personelle işbirliği içerisinde çalışabilen ve mesleki yeterliliğe sahip 545 akademik personel ile 244 idari personel görev yapmaktadır.
 • Öğretim elemanları tarafından öğrencilerimize yaygın ve etkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • Öğrencilerimiz, öğretim elemanları ve yöneticiler arasında sağlıklı bir iletişim bulunmaktadır.
 • Dersler öğretim elemanları tarafından modern dersliklerde, kariyer alanlarına uygun biçimde, öğrenci memnuniyetini esas alacak şekilde ve titizlikle işlenmektedir.
 • Öğrencilerimize, inanç ve değerlerine saygı gösterilerek, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı sunulmaktadır.
 • Bartın Üniversitesi’nin tarihi, doğal ve turistik bir bölgede bulunması, Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere olan yakınlığı, Bartın Üniversitesi’nin doğa ile iç içe olması Bartın Üniversitesi’nin temel yetkinlikleri arasındadır.

Üniversitemizin yukarıda sıralanan yetkinlik alanlarını geliştirmek, mevcut kaynak ve kabiliyetlerini sürekli iyileştirmek için;

 • Üniversitede eğitim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak için kadrosuna nitelikli akademik ve idari personeller kazandırması,
 • Öğretim üyesi eksiklikleri giderilerek lisansüstü programların açılması,
 • Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm dışında farklı bölümlerden de istekleri doğrultusunda ders almasına olanak tanınarak öğrencilerin uzmanlık bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için fırsatlar verilmesi, seçmeli ders alma imkânının, yan dal, çift ana dal yapma imkânlarının geliştirilmesi,
 • Merkez yerleşke alanındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi,
 • Hizmet binalarındaki çalışma odaları ve dersliklerin çağdaş donanıma sahip olması,
 • Uygulamalı eğitimi destekleyen laboratuvarlar ve atölyelerin sayısının ve mevcut olanların niteliğinin arttırılması,
 • Bilimsel araştırma ve yayınların arttırılması yönünde kararlılığın olması,
 • Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim ve gelişmelere açık olması ve yenilikleri izleme potansiyeline sahip olmaları,
 • İdari personelin iş dinamizminin yüksek olması,
 • Personelin eğitim, kurs ve kongre vb. etkinliklere katılımının teşvik edilmesi,
 • Teknolojik kaynakların yeni ve bilişim hizmet kalitesinin yüksek olması,
 • Üniversitenin ekonomik açıdan şehre katkısının artması ve farkındalık oluşturması,
 • Mezun takip sisteminin etkin hale getirilmesi,
 • Yaygın ve etkin danışmanlık hizmetinin verilmesi,
 • Öğrenci kulüplerinin etkin çalışması için destekler verilmesi,
 • Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi,

Eğiticilerin eğitimi uygulamalarının arttırılması hedeflenmektedir.