image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Bilgiler

Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri:

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Bartın Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Bartın Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun görevleri şunlardır:
 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
 • Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine Kalite Koordinatörlüğü aracılığıyla destek olmak,
 • Programların akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları desteklemek,
 • Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergelerini izlemek, yeni hedefler belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek,
 • Stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyini düzenli olarak ölçmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında; katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak,
 • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Senatoya sunmak,
 • Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Senato tarafından onaylanan yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu Üniversitenin internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak ve Yükseköğretim Kuruluna bildirmek,
 • Dış değerlendiriciler tarafından yerinde ziyaretler sonucu hazırlanan ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kabul edilen Kurumsal Dış Değerlendirme Raporunu Üniversitenin internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
 
Bartın Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ise Üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvencesi, programların akreditasyon süreçleri, bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin çalışmaları planlamak ve yürütmek üzere 2017 yılı Ağustos ayında kurulmuştur.

Bartın Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Bartın Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır:
 • Birim Kalite Komisyonunun oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesine destek olmak,
 • Birim Kalite Komisyonunun faaliyetlerini izlemek,
 • Üniversite ve akademik birimlerin Stratejik Planda yer alan ölçülebilir nitelikteki hedeflerini ve bu hedeflerle ilgili performans göstergelerini periyodik olarak izlemek,
 • Üniversite ve akademik birimler tarafından yeni hazırlanacak Stratejik Plan için öngörülen hedeflerin ve performans göstergelerinin belirlenmesinde destek olmak,
 • Üniversitenin Stratejik Planındaki hedefler doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesine ve kalitenin geliştirilmesine destek olmak,
 • Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması çalışmalarına destek olmak,
 • Kalite Komisyonunun kararları doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesinde Kalite Komisyonuna veya Birim Kalite Komisyonlarına destek olmaktır.