image/svg+xml
image/svg+xml

Hedeflerimiz

Amaç 1. Öğrenci Merkezli Eğitimle Öğrenci Başarısını Arttırmak
Hedef 1.1. Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.

Hedef 1.2. Eğitim-Öğretim programları iyileştirilecektir.

Hedef 1.3. Üniversitemize gelen Lisans/Önlisans öğrencilerinin nitelikleri iyileştirilecektir.

Hedef 1.4. Öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.

Hedef 1.5. Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.
Amaç 2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerini Nitelik ve Nicelik Yönünden Geliştirmek
Hedef 2.1. Araştırma altyapısı iyileştirilecektir.

Hedef 2.2. Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı arttırılacaktır.

Hedef 2.3. Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı arttırılacaktır.

Hedef 2.4. Lisansüstü eğitim programlarının niteliği ve niceliği arttırılacaktır.

Hedef 2.5. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.
Amaç 3. Üniversite Genelinde Girişimci ve Yenilikçi Faaliyetleri Yaygınlaştırmak ve Kurumsallaştırmak
Hedef 3.1. Girişimcilikle ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri geliştirilecektir.

Hedef 3.2. Girişimcilikle ilgili araştırma, uygulama ve proje sayısı arttırılacaktır.

Hedef 3.3. Üniversite kaynaklı patent, fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği girişimleri arttırılacaktır.

Hedef 3.4. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır.
Amaç 4. Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetleri Arttırmak
Hedef 4.1. Üniversitenin ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırılacaktır.

Hedef 4.2. Sürekli eğitim programlarının sayısı ve niteliği arttırılacaktır.

Hedef 4.3. Üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırılacaktır.

Hedef 4.4. Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik faaliyetler arttırılacaktır.
Amaç 5. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
Hedef 5.1. Üniversitemiz mezunları ile ilişkiler geliştirilecektir.

Hedef 5.2. İç paydaşların kurumsal aidiyet düzeyi arttırılacaktır.

Hedef 5.3. Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.

Hedef 5.4. Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı arttırılacaktır.

Hedef 5.5. Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.