image/svg+xml
image/svg+xml

SWOT Analizi

Güçlü Yönler

Üniversitemizde huzurlu ve samimi bir ortamın bulunması

Üniversitenin iç kaynaklarından araştırma ve geliştirme çalışmalarına mali kaynak sağlanması

Akademik ve idari personel ile iletişim kolaylığı

Genç dinamik ve motivasyonu yüksek bir akademik kadronun varlığı

Akademisyenlerin öğrencilere özgüven vermesi

Araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlara öncelik verilmesi

Üniversitemizin bilimsel faaliyetleri desteklemesi ve teşvik etmesi

Akademik teşvik ve yayın sayısında ilerleme

Çağdaş ve öğrenci merkezli yaklaşımın bulunması

Girişimcilik alanı ile ilgili yüksek lisans programlarının varlığı

Üniversitemizin yeni kampüsünün hızla gelişiyor olması

KOSGEB gibi girişimciliği destekleyen kuruluşlarla yakın ilişkilerin ve işbirliğinin varlığı

Ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında görünür hale gelmesi

Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında “Girişimcilik”, “İnovasyon” ve “Teknolojik“ gelişmeye ilişkin derslerin açılması ve öğrencilerin motive ediliyor olması.

Üniversitemiz birim yöneticilerinin vizyoner olması

Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlık

Akademik personelin aidiyet duygusunun iyi düzeyde olması

Bartın Üniversitesi’nin tarihi, doğal ve turistik bir bölgede bulunması

Genç, dinamik ve başarı odaklı akademisyenlerin varlığı

Bartın Üniversitesi’nin vermiş olduğu çeşitli sertifika eğitimleri ve kursların varlığı

Yönetim ve öğrenci ilişkilerinin güçlü olması

Üniversitede engelli ve dezavantajlı kişilerin eğitimi, istihdamı ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışmalar.

Üniversitemizin değişim ve sürekli iyileşme çabalarının varlığı

Bartın Üniversitesi’nin sportif başarıları 

YÖK’ün öncelikli alanlarında akademik kadro, lisansüstü eğitim ve 100/2000 YÖK doktora burs programından yararlanılması

Bartın Üniversitesi’nde kültürel çeşitliliğin yer alması

Sürekli eğitim ve uzaktan eğitim programlarının nitel ve nicel olarak güçlü olması

Bartın Üniversitesi’nin il ve bölgenin sosyal, turizm ve ekonomik alanına olumlu katkısı

Bazı bölümlerde uzaktan öğretim programlarının, üniversite genelinde uzaktan eğitim derslerinin olması

Kurum kültürünü geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik yapılanmaya ve faaliyetlere önem verilmesi

Üniversite öğrencileri ve personeli yanında topluma da hizmet veren BÜNSEM gibi öğrenme merkezine sahip olması

Akademisyenlerin bölgenin sektörel kalkınmasına katkıda bulunma isteği

Kararlarda ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir yaklaşımın varlığı

Avrupa Yükseköğretim Alanı'na uyum sürecinin devam eğilimi

RİMER gibi etkin işleyen ve tüm paydaşlarca beğeni toplayan bir iletişim portalının varlığı

Engelliler için fiziki alt yapının sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaların varlığı

Kısmi zamanlı öğrenci istihdamı

Dünya ve Türkiye Üniversiteleri sıralaması ve Akademik Performans Teşvik sıralamasında Üniversitemizin görünür ve ön sıralarda yer alması

Üniversitenin düzenlediği bilimsel ve sosyal faaliyetlerle Bartın ilinin sosyo-kültürel yaşantısını zenginleştirmesi

Zayıf Yönler

Üniversitemiz kampüslerinin farklı yerlerde olması

Teknolojik alt yapı yetersizlikleri ve bilişim alt yapısındaki aksaklıklar

Akademik personelin gelişimine yönelik eğitimlerin yetersizliği

Üniversite sanayi işbirliğinin yetersizliği

Bartın Üniversitesi’nde disiplinler arası çalışmaların yetersizliği

Proje ve teknoloji ofislerinin etkili olarak işletilmiyor olması

Üniversitenin yeni olması nedeniyle kurumsal aksaklıklar ve sistem yetersizlikleri

Kuluçka merkezi ve/veya TEKNOPARK ve/veya TEKNOMER gibi birimlerin bulunmaması

Uygulamalı programlar için uygulama alanlarının yetersizliği

Üniversite genelinde kurum dışı (TÜBİTAK vb.) projelerinin azlığı

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının ve ders yükünün fazlalığı

Bilimsel araştırmalara verilen mali desteğin yetersiz olması

Üniversitenin akreditasyon sürecinin henüz başlamamış olması

Patent, faydalı model ve telif hakkı tescili sayısının az olması

Mezunlarla iletişim ve takip sisteminin yetersizliği

Akademik personelin uluslararası yayın yapmak için dil eğitimine ihtiyaç duyması

Bazı birimlerde fiziki mekân yetersizliği

Akademik personelin proje hazırlama bilgisini arttırmaya yönelik eğitimlerin yetersizliği

Bazı birimlerde laboratuvar eksikliği

Akademisyenlerin girişimcilik özelliklerine yeterince sahip olmaması

İdari ve destek personel sayısının yetersiz olması

Öğrencilerin girişimcilik konusunda özgüven eksikliği yaşaması

Farabi, Erasmus ve Mevlana öğrenim hareketliliğinin yetersizliği ve yaşanan aksaklıklar

Girişimciliği teşvik edecek kurum içi ve kurum dışı mali kaynakların yetersiz olması

Bazı bölümlerde kontenjanların boş kalması

Girişimcilik ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yetersiz olması

Kongre ve konferans salonunun yetersizliği

Bartın Üniversitesi'nin tanıtımının yeterli olmaması

Öğretim üyesi sayısının fakülteler arasındaki dağılımının dengesiz olması

Sektörel düzeyde iş birliğinin istenilen düzeye çıkarılamamış olması

Bazı birimlerde öğretim üyesi sayısının az olmasından dolayı yüksek lisans ve doktora programlarının açılamamış olması

Üniversite kampüslerinde yeterli sayı ve nitelikte spor alanı/tesisinin olmaması

Öğrencilere yönelik kültür, sanat faaliyetlerinin yeterince desteklenmemesi

Dış paydaşlarla ilişkilerin yeterli düzeyde olmaması

Bazı öğrencilerin okula aidiyet ve hedef duygusunun zayıf olması ve derslere girmemeleri

Üniversitenin herhangi bir konukevinin, yeterli sosyal tesis ve lojman imkanının bulunmaması

UBYS sisteminin iyileştirmeye ihtiyaç duyulması

Üniversiteye ulaşım sorunu

 Bütçelerin kısıtlı olması

Kamu-Üniversite- Sanayi(KUSİ) işbirliğinin yeterince sağlanamaması

Üniversitenin tüm birimlerinde web sayfalarının Türkçe ve yabancı dil olarak güncel, aktif ve fonksiyonel olmaması

Akademik ve sosyal organizasyonlara sponsor ve destek bulunamaması

Fırsatlar

Ulusal ve uluslararası üniversiteler ile mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi imkânı

Üniversitenin bölgedeki zengin geçmişi bulunan gemi inşa ve entegre sanayiinin sektörel potansiyeline ilişkin çalışmaları ve kümelenmeye yapacağı katkı potansiyeli

Bölgedeki üniversiteler ile işbirliğinin geliştirilmesi potansiyeli

Bartın ilinin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli

Uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması potansiyeli

Bartın ilinin ve bölgenin gelişmeye açık olması

Ulusal ve uluslararası kurumların bilimsel projelere ilişkin destek çeşitliliği ve fonlardaki artış eğilimi

Bartın ilinin zengin deniz, tersane, liman potansiyeline sahip olması

Üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde birbirleriyle güçlü entegrasyona ve işbirliklerine yöneliyor olması

Bölgenin çevresel, kültürel ve arkeolojik değerleri konularında çalışma yapacak olanaklara sahip olması

Kamunun üniversitelerdeki araştırma ve yayınlara teşvik getirmesi

Özel sektör temsilcilerinin öğrencilerin bölgedeki işletmelerde staj yapmaları konusunda istekli ve duyarlı olması

Organize sanayi bölgesi içindeki inovasyon merkezinin varlığı

Filyos Projesi’nin tamamlanması ve geliştirilmesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak bölgesel katkı sağlama imkanının olması

Üniversite ile kamu kuruluşları ve STK’lar arasında yeni ve ortak proje potansiyeli

Bölgenin halen araştırılmamış arkeolojik değerlere sahip olması

Çevre konularında toplumsal bilincin artması ve ekolojik kampüslere doğru eğilim

Tehditler

Artan üniversite sayısından dolayı bazı bölümlerin öğrenci bulamama riski

Dünyada ve bölgemizdeki aşırı rekabet şartları

Yasal mevzuatın sık sık değiştirilmesi ve bunun kurumsallaşmayı olumsuz etkilemesi

Bartın’da pazar büyüklüğünün yeterli olmaması

Tematik üniversite konusundaki belirsizlikler

Bartın’ın transit yol üzerinde bulunmaması

Yerel ve merkezi yönetim birimlerinin bürokrasi çarklarının ağır işlemesi ve gelişmeyi önlemesi

Bartın ilinde kiraların yüksekliği

Çevre illerdeki bölge ve ulusal üniversiteler arasında giderek yükselen rekabet

Bartın ilinin altyapı ve ekonomik kalkınmasının yavaş ilerlemesi 

Nitelikli öğrencilerin daha büyük şehirleri tercih etmesi

Bartın ilinin tanınırlığının az olması

Üniversite ihtiyaçlarının karşılanmasında tedarikçilerin yeterince iyi hizmet verememeleri

Bartın ilinin Bartın Üniversitesi’ni yeterince sahiplenmemesi

Hizmet sağlayan kantin işletmelerinin hizmet kalitesinin düşüklüğü

Üniversite mezunu gençlerde işsizliğin artışı

Bartın ili sanayisinin gelişmemiş olması

Bartın ve bölgede halen hava, demir ve deniz yolu ulaşımının bulunmaması

Üniversite sanayi işbirliğinin yeterince sağlanamaması

Bartın ilinin tarım, sanayi, orman, turizm ve lojistik envanter ve potansiyelinin yeterince ortaya çıkarılamamış olması